Regulamin

REGULAMIN „Vinfort Aparthotel”

Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Aparthotelu – należy przez to rozumieć znajdujący się przy ul. Szpitalnej 6 w Krakowie obiekt, w którym świadczone są usługi hotelarskie na zasadach określonych w art. 35 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.) stanowiący część przedsiębiorstwa PIWNICE WIN IMPORTOWANYCH VINFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. KAMIENNA nr 2-4, 30-001 KRAKÓW, numer KRS: 0000110648.
 2. ustawie o usługach hotelarskich – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.).
 3. ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 4. kc – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 5. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 6. Gościu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała skutecznej rezerwacji apartamentu z zamiarem czasowego w nim pobytu. Gość uznawany jest za konsumenta w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, chyba że z rezerwacji lub danych podanych przy zameldowaniu wynika, że korzysta z usług Aparthotelu w ramach prowadzonej działalności zawodowej lub gospodarczej.
 7. stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową Aparthotelu znajdującą się pod adresem www.vinfort-aparthotel.com
 8. apartamentach – należy przez to rozumieć apartamenty znajdujące się w ofercie Aparthotelu prezentowanej na stronie internetowej.
 9. rezerwacji – należy przez to rozumieć zawarcie umowy przedwstępnej na krótkoterminowy najem apartamentu przez Gościa.
 10. zadatku – należy przez to rozumieć zadatek w rozumieniu art. 394 kc.
 11. cena pobytu – należy przez to rozumieć czynsz z tytułu krótkoterminowego najmu apartamentu przez gościa.
 12. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Regulamin

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług hotelarskich przez Aparthotel.
 2. Do zawarcia umowy przedwstępnej o świadczenie usług hotelarskich dochodzi poprzez dokonania przez Gościa rezerwacji apartamentu oraz zapłatę zadatku lub całości ceny pobytu. Umowa przedwstępna zostaje zawarta na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 3. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej.
 5. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na stronie internetowej. Do umów zawartych i niewykonanych w czasie, w którym nastąpiła zmiana regulaminu, stosuje się regulamin w brzmieniu z dnia dokonania rezerwacji przez Gościa.
 6. Regulamin jest dostępny do pobrania przez Gościa na Stronie Internetowej.
 7. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym apartamencie oraz na Recepcji.
 8. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w obiekcie Aparthotel.
 9. Aparthotel może odmówić świadczenia usług na rzecz Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, a w szczególności dopuszczając się zniszczenia, uszkodzenia lub zaboru mienia Aparthotelu lub w inny sposób zakłócał spokojny pobyt innych Gości. W takim przypadku Aparthotel może od umowy odstąpić w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji przez Gościa i zwrócić otrzymany zadatek.
 10. Regulamin jest:
  • dostępny w Aparthotelu – w formie utrwalonej na papierze,
  • udostępniany bezpośrednio Gościowi na jego żądanie – za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na trwałym nośniku,
  • udostępniany na Stronie Internetowej.
 11. Na żądanie Gościa Aparthotel wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień regulaminu.

Aparthotel

 1. Aparthotel nie jest hotelem w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich.
 2. Aparthotel jest przedsiębiorcą, który świadczy usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich i na zasadach określonych w art. 35 ust.2 tej ustawy.
 3. Aparthotel został wpisany do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków pod numerem 2018/206.
 4. Aparthotel świadczy usługi w obiekcie (budynku) nr 6 przy ul. Szpitalnej w Krakowie.
 5. Aparthotel jest spółką prawa handlowego prowadzącą działalność jako Piwnice Win Importowanych Vinfort Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, pod adresem: ul.Kamienna 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110648, posiadającą numer NIP 6771020653 o kapitale zakładowym w wysokości
  2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście złotych).
 6. Aparthotel prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w  ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.)., ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) oraz ustawie o usługach hotelarskich.  
 7. Potwierdzenie poprawności danych Aparthotel można uzyskać w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem https://ms.gov.pl/
 8. Aparhotel oświadcza, że nie przyjął na siebie zobowiązania do stosowania zbioru o jakim mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Rezerwacja

 1. Gość może porozumieć się z Aparthotel za pomocą środków komunikowania się na odległość:
  • e-mail: vinfort.aparthotel@gmail.com
  • telefon: 605-313-311
  • osoba kontaktowa: Aleksandra Misiak
 2. Koszty korzystania ze środków komunikowania się Gościa z Aparthotel na odległość w celu zawarcia umowy odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora.
 3. Rezerwacja następuje poprzez wypełnienie i przesłania formularza rezerwacji przez Gościa dostępnego na stronie:
 4. Gość odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych niezbędnych do rezerwacji przez Gościa.
  W szczególności Gość powinien zachować podwyższoną staranność przy określaniu liczby rezerwowanych apartamentów, Gości oraz daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu.
 5. Rezerwacja na portalach www.booking.com i www.expedia.com następuje na zasadach określonych w regulaminach tych portali.
 6. Rezerwacja za pośrednictwem Strony Internetowej następuje na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Usługa Rezerwacji za pośrednictwem Strony Internetowej świadczona jest 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.
 8. W celu dokonania rezerwacji za pośrednictwem Strony Internetowej Gość musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  • komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe),
  • dostęp do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),
  • przeglądarka internetowa (Aparthotel dołoży najwyższych starań, aby Sklep Internetowy był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari)
  • włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript.
 9. Gość korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 10. Aparthotel dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Strony Internetowej z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich mającym na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego, oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności).
 11. Korzystanie ze Strony Internetowej przez Gościa oznacza każde jego zapoznanie się ze treściami opublikowanymi na Stronie Internetowej przez Aparthotel.
  • zgodny z prawem,Korzystanie ze Strony Internetowej przez Gościa powinno odbywać się w sposób:
  • zgodny z dobrymi obyczajami,
  • zgodny z regulaminem,
  • niezakłócający jego funkcjonowania,
  • nieuciążliwy dla innych Gości i Aparthotel,
 12. Aparthotel może w ramach Strony Internetowej organizować i prowadzić konkursy lub promocje, a ich warunki każdorazowo będzie określać odrębny regulamin.
 13. Promocje prowadzone na Stronie Internetowej nie podlegają łączeniu o ile ich regulamin lub oferta prezentowana na Stronie Internetowej nie stanowią inaczej.
 14. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należy podatek VAT.
 15. Gość może nie może zrezygnować z rezerwacji i odstąpić od umowy w związku z wyjątkiem określonym w art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumentów. Aparthotel może w szczególnie uzasadnionych okolicznościach uznać rezygnację Gościa za skuteczną.
 16. Gość wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany przy rezerwacji adres e-mail.
 17. Uprawnienia z rezerwacji mogą być przeniesione przez Gościa na osobę trzecią pod warunkiem, że Gość zawiadomi o tej okoliczności Aparthotel i wskaże dane kontaktowe osoby, która wstąpiła w prawa i obowiązki Gościa.
 18. Dokonanie rezerwacji oraz podpisanie karty meldunkowej, jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji poniższego Regulaminu.
 19. W przypadku późniejszego przybycia Gość zobowiązany jest powiadomić o tej okoliczności Aparthotel.
 20. W przypadku rezerwacji apartamentu i niestawiennictwa się do godziny 18.00 w dniu rezerwacji, a także braku poinformowania przez Gościa o późniejszym przybyciu, Apartament zastrzega sobie prawo do zwolnienia pokoju bez informowania o tym Gościa oraz pobrania od Gościa równowartości ceny pobytu za jedną dobę hotelową.
 21. Umowa przyrzeczona na korzystanie z apartamentu zostaje zawarta na czas określony w rezerwacji i nie ulega automatycznemu przedłużeniu ani nie podlega wypowiedzeniu

Zameldowanie

 1. Gość przed przyjazdem do Apartamentów otrzymuje wiadomością SMS kod do drzwi wejściowych oraz do wynajętego pokoju.
 2. Zameldowanie Gościa następuje najpóźniej następnego dnia.
 3. Umowa przyrzeczona, którą poprzedzała rezerwacja, zostaje zawarta w momencie zameldowania się Gościa.
 4. Cena pobierana jest od Gościa w momencie zameldowania, chyba że została ona uiszczona przy składaniu rezerwacji. Cena zostaje pomniejsza o otrzymany przez Aparthotel zadatek.
 5. W cenie uwzględnione są:
  • pobyt w określonym terminie Gościa w apartamencie oraz wskazanych przez niego w rezerwacji osób mu towarzyszących
  • koszt zużytych mediów (energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie)
  • zamianę pościeli i ręczników dla każdego z gości
  • koszt sprzątania końcowego
 6. Podstawą zameldowania jest okazanie przez Gościa ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 7. Odmowa okazania dokumentu tożsamości, okazanie dokumentów nieważnego lub odmowa podpisania karty meldunkowej uważana jest za odstąpienie przez Gościa od umowy. W takim przypadku Gość powinien niezwłocznie opuścić apartament, a Aparthotel uprawniony jest do zatrzymania otrzymanego zadatku.  
 8. Gość pokrywa koszt zakwaterowania tylu osób, ile zostało wskazane przez niego w rezerwacji.
 9. Przy zameldowaniu Gość otrzymuje kartę stanowiącą klucz do apartamentu i drzwi głównych do budynku. Karta podlega zwrotowi przez Gościa przy wymeldowaniu.
 10. Dzieci do lat 2 mogą nieodpłatnie przebywać w Aparthotelu na czas pobytu Gościa.

Pobyt

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Gość może zgłosić Aparthotel potrzebę przedłużenia korzystania z apartamentu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym opuszczeniem apartamentu. Aparthotel przedłuży pobyt Gościa w miarę posiadanych wolnych apartamentów.
 4. Cisza nocna na terenie obiektu obowiązuje od godziny 22:00, do godziny 7:00 dnia następnego.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Aparthotel nie zwracaja opłaty za niewykorzystaną część opłaconego pobytu.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo, przestrzenie ogólnodostępne na zewnątrz i wewnątrz obiektu, takie jak korytarze, hall główny, recepcja objęte są całodobowym monitoringiem. Administratorem danych osobowych jest Aparthotel.

Korzystanie z apartamentów

 1. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, wyłącza klimatyzację oraz zamknąć drzwi.
 2. Z apartamentu nie wolno wynosić jego przynależności, a w szczególności wyposażenia aneksu kuchennego, szlafroków oraz ręczników.
 3. W każdym z apartamentów znajduje się metalowa skrzynka zabezpieczona kodem. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w skrzynce, a w szczególności złożenie rzeczy w skrzynce nie oznacza ich wydania Aparthotelowi przez Gościa na przechowanie.
 4. W apartamentach zabronione jest przetrzymywanie:
  • zwierząt,
  • rowerów,
  • nart, butów narciarskich, sanek i innych sprzętów służących do uprawiania sportów zimowych,
  • materiałów wybuchowych, pirotechnicznych lub łatwopalnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 283 z późn. zm.).
  • broni i amunicji w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 z późn. zm.).
  • środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.).
 5. W apartamentach zabronione jest:
  1. palenie tytoniu,
  2. korzystanie z e-papierosów lub podobnych urządzeń (vaping)
  3. korzystanie z innych niż znajdujących się na wyposażeniu apartamentu lub Aparthotelu sprzętów AGD takich jak grzałki, żelazka, czajniki bezprzewodowe.

Usługi

 1. Aparthotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • dostęp do Wi-Fi. Dane dostępowe do sieci znajdują się w apartamentach,
  • udzielanie informacji dotyczących atrakcji turystycznych,
  • udzielanie informacji dostępnych o środkach komunikacji zbiorowej,
  • zamawianie Taxi lub innego przedsiębiorcy trudniącego się przewozem osób,
  • przechowywanie bagażu,
  • użyczenie żelazka elektrycznego,

Osoby trzecie

 1. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, a w szczególności oddawać go w podnajem lub do bezpłatnego używania.
 2. Osoby niezameldowane w apartamentach mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 3. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 4. Aparthotel może wedle własnego uznania odmówić dokwaterowania osób i zażądać opuszczenia przez nie budynku.  

Szkody

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny pod stałym nadzorem Gościa lub osób towarzyszących.
 2. Do odpowiedzialności Gościa lub osób towarzyszących za szkodę spowodowaną przez osobę, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można stosuje się
  art. 427 kc.
 3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. W wypadku zauważenia lub wyrządzenia jakiejkolwiek szkody, Gość jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania pracownika Aparthotel.
 5. Aparthotel, na zasadach określonych w art. 846 kc i dalsze, ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo że powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.

Opłaty dodatkowe

 1. Opłatą dodatkową jest zryczałtowane odszkodowanie naliczone z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty wyposażenia lub substancji apartamentu przez Gościa lub osoby trzecie za które ponosi odpowiedzialność.
 2. Opłaty dodatkowe będą naliczane Gościowi w przypadku:
  • konieczności wykonania specjalistycznego sprzątania lub prania (usunięcie zabrudzeń tapicerek, dywanów, pościeli lub zasłon) – 50 zł
  • konieczność wykonania malowania ścian – 100 zł
  • konieczność naprawy lub wymiany telewizora – 2000 zł
  • konieczność naprawy lub wymiany kabiny prysznicowej – 1000 zł
  • konieczność uzupełnienia stanu ręczników – 20 zł
  • konieczność uzupełnienia stanu pościeli – 20 zł
  • konieczność uzupełniania stanu wyposażenia kuchennego – 25 zł
  • konieczność uzupełnienia stanu kluczy do apartamentu – 20 zł
  • konieczność uzupełniania stanu gaśnic – 100 zł
  • konieczność uzupełniania stanu żarówek – 20 zł
  • konieczność naprawy lub wymiany pilota do klimatyzacji - 100 zł
  • konieczność naprawy lub wymiany pilota do telewizora – 100 zł
  • konieczność naprawy lub wymiany pilota do oświetlenia LEDowego – 100 zł
  • konieczność naprawy lub wymiany czajnika bezprzewodowego – 50 zł
  • konieczność naprawy lub wymiany zmywarki automatycznej – 1500 zł
  • konieczność naprawy lub wymiany jednostki klimatyzatora – 500 zł
 3. Opłata dodatkowa będzie pobierana od Gościa w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się szkody.

Zakończenie pobytu

 1. Opuszczając apartament Gość zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek.
  W szczególności wszelkie odpadki powinny zostać umieszczone w pojemnikach, a zużyte ręczniki w kabinach prysznicowych.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamentach przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa przy zameldowaniu.  
 3. Przedmioty, których przechowywanie i pozostawienie w apartamencie było niezgodne z regulaminem zostaną niezwłocznie wyrzucone lub zgłoszone organom ścigania.
 4. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Aparthotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 5. Po upływie tego okresu, przedmioty te będą uznane za porzucone z zamiarem wyzbycia w rozumieniu art. 180 kc. W takim przypadku Aparthotel może postąpić z przedmiotem wedle własnego uznania, a w szczególności dokonać jego utylizacji lub zniszczenia.

Wymeldowanie

 1. Wymeldowanie się Gościa następuje w Recepcji.
 2. Przy wymeldowaniu Gość zobowiązany jest zwrócić klucz.
 3. W razie potrzeby Aparthotel może przeprowadzić oględziny apartamentu.
 4. W przypadku ujawnienia się szkód Aparthotel niezwłocznie przystąpi do ich likwidacji i obciążenia Gościa kosztami ich usunięcia.  

Dane osobowe

 1. Aparthotel informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  • administratorem danych osobowych Gościa jest Aparthotel.
  • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Gość może skontaktować się z Aparthotel z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w regulaminie.
  • dane osobowe Gościa będą przetwarzane w celu realizacji umowy.
  • dane osobowe Gościa będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń Gościa. W każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat.
  • dane osobowe Gościa nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO.
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez Aparthotel jest art.6 ust.1 lit.b RODO.
  • odbiorcami danych Gościa będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Aparthotel jako Administratora.
  • Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o przeniesienie swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  • Gość ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. Podanie danych osobowych przez Gościa przy jest warunkiem zawarcia umowy.
 3. Aparthotel nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych.
 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Gościa jest brak możliwości zawarcia umowy.

Reklamacje

 1. Gość może składać reklamacje:
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres Vinfort Aparthotel, ul. Szpitalna 6, 31-024 Kraków  
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres vinfort.aparthotel@gmail.com
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane identyfikujące Gościa
  • zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji
  • zwięzłe określenie oczekiwań Gościa co do sposobu załatwienia reklamacji przez Aparthotel
  • inne informacje które Gość uzna za przydatne przy rozpoznawaniu reklamacji.
 3. Gość zobowiązany jest współdziałać z Aparthotel w celu umożliwienia mu sprawnego rozpoznania reklamacji. W szczególności Gość powinien udostępnić Aparthotel apartament w celu dokonania jego oględzin.
 4. Aparthotel rozpoznaje reklamacje w następujących terminach:
  • jeżeli reklamacja jest oczywiście uzasadniona – niezwłocznie
  • jeżeli reklamacja wymaga zwykłych czynności związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do 7 dni roboczych,
  • jeżeli reklamacja wymaga znacznych nakładów czasu i pracy związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do 14 dni roboczych,
 5. Po otrzymaniu reklamacji Aparthotel
  • niezwłocznie przystąpi do rozpatrywania reklamacji,
  • zwróci się do Gościa o dalsze informacje i wyjaśnienia jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego rozpoznania reklamacji,
  • przystąpi do oględzin wad i usterek apartamentu zgłoszonych przez Gościa
 6. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego Aparthotel może:
  • uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie którego żąda Gość lub świadczenie ekwiwalentne, na które Gość wyraził zgodę.
  • uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie którego żąda Gość wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości,
  • nie uwzględnić reklamacji wskazując przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości ani w części,
  • wystąpić do Gość z propozycją zawarcia ugody jeżeli okoliczności sprawy nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron,
 7. Rozstrzygając o zasadności reklamacji Aparthotel przedstawia Gościowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 8. Uznając reklamację za zasadną w całości lub w części Aparthotel poinformuje Gościa o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.
 9. Usuwając wadę lub wymieniając wyposażenie apartamentu Aparthotel działa w sposób możliwie bezzwłoczny i nieuciążliwy dla Gościa.
 10. W przypadku sporu z Aparthotel Gość może zwrócić się o mediację do:
 11. Rzecznika Praw Konsumentów w trybie określonym ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184).
  Adres: Biuro Miejskiego Rzecznika, Konsumentów w Krakowie, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków.
 12. Inspekcji Handlowej w trybie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.).
  Adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul.Wiślna 3,
  31-007 Kraków
 13. Przed wytoczeniem powództwa Gość może skorzystać także z postępowania pojednawczego określonego w art. 184 kpc i dalsze składając wniosek we właściwym miejscowo Sądzie Powszechnym.

Vinfort Aparthotel

Szpitalna 6, Stare Miasto,
31-024 Kraków, Polska

+48 605 313 311
vinfort.aparthotel@gmail.com

Wyślij wiadomość

Wkrótce

Sprawdź dostępność Menu

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.